Poslovna politika firme Baltik Junior d.o.o. je da ispuni potrebe i očekivanja svojih kupaca i potrošača Probotanic proizvoda. Zadovoljstvo i ocena naših kupaca su najvažnije merilo kvaliteta proizvoda.

Ciljevi preduzeća su:

  • • Da ispunjava zahteve naših kupaca
  • • Da stalno unapređuje kvalitet proizvoda
  • • Da poštuje sve važeće zakonske propise i načela dobrih poslovnih običaja
  • • Da svojim načinom rada, tehnologijom i drugim aktivnostima ne ugrožava korisnike svojih proizvoda, radnu i životnu sredinu

U cilju obezbeđivanja što višeg nivoa zaštite prava naših kupaca, Baltik Junior d.o.o. donosi Pravilnik o proceduri na primedbe i žalbe kojim se utvrđuje način rešavanja žalbi i primedbi kupaca i korisnika Probotanic proizvoda.

Žalbe i promedbe kupaca razmatraće se sa razumevanjem i blagonaklono, kao i sa ciljem da se putem komunikacije sa kupcima i potrošačima proizvoda:

  • • postigne viši nivo zadovoljstva i uspešne saradnje
  • • poboljša kvalitet usluga
  • • unapredi proces rada
  • • prepozna očekivanje kupaca i potrošača

Baltik Junior d.o.o. sve žalbe razmatra ravnopravno.

Sve žalbe se rešavaju brzo i efikasno.

Baltik Junior d.o.o. je u obavezi da se postara za to da kupci i potrošači budu upoznati sa sistemom razmatranja žalbi.

Šta se definiše žalbom?

Žalba je usmena (podneta lično, odnosno putem telefona), elektronska ili pismena izjava kupca ili potrošača o neslaganju sa postupanjem Baltik Junior d.o.o. U slučaju da se kupac ili potrošač samo raspituje o pravnom, odnosno drugom savetu ili traži objašnjenje određenih, inače očiglednih postupanja Baltik Junior d.o.o. gde nedvosmisleno proističe da mu je odgovor Baltik Junior d.o.o. dovoljan, takvo raspitivanje se ne smatra žalbom.

Postupak u vezi sa žalbom i primedbom kupaca i potrošača

Postupak rešavanja žalbi kupaca u Baltik Junior d.o.o. obuhvata: prijem žalbe, proveravanje žalbe, razmatranje žalbe i dostavljanje odgovora kupcu.

Na pismenu žalbu kupca, Baltik Junior d.o.o. uvek odgovara u pismenoj formi, osim u slučaju da kupac izričito zahteva odgovor u drugačijoj formi.

Na usmenu žalbu (lično odnosno putem telefona) i žalbu putem elektronske pošte, dovoljan je odgovor u istoj formi, osim u slučaju da kupac izričito zahteva odgovor u drugačijoj formi.

U slučaju da se kupac ne slaže sa usmenim odgovorom Baltik Junior d.o.o. i ponovo podnese usmenu žalbu, Baltik Junior d.o.o. njegovu žalbu zavodi a konačni odgovor kupcu daje u pismenoj formi. Odredba u vezi sa konačnim odgovorom odnosi se i na slučajeve ponovnog podnošenja žalbe kupaca elektronskom poštom.

U konačnom pismenom odgovoru, Baltik Junior d.o.o. kupca upoznaje sa mogućnošću ekspertize trećeg, nezavisnog člana ili nastavka spora pred nadležnim sudskim organima.

Baltik Junior d.o.o. će nastojati da kupcu odgovori u najkraćem mogućem roku – s obzirom na prirodu problema.

Rok za konačni pismeni odgovor na žalbu kupca je 10 radni dana od dana prijema žalbe. U slučaju prekoračenja navedenog roka, Baltik Junior d.o.o. je dužan da kupcu pismeno saopšti uzroke za kašnjenje i da ga upozna sa tokom postupka rešavanja žalbe i predviđenim rokom rešavanja. Rešavanje žalbe ni u kom slučaju ne sme trajati duže od 3 meseca.

 

 

Beograd, 02.09.2013. godine

Direktor

(Marko Kusovac)